พระลักษณะของพระเจ้า

คำนำ: ถ้าเราสามารถคำถามอะไรก็ได้กับพระเจ้า เราจะถามพระองค์ว่าอะไรและมีเหตุผลอะไรที่เราถามเช่นนั้น

บทเรียน

 1. ยอห์น 14:6, เฉลยธรรมบัญัติ 6:4-5 พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และเป็นพระเจ้าแท้องค์เดียวเท่านั้น ไม่ได้มีพระเจ้าหลายองค์ หรือพระเจ้าที่เที่ยงแท้หลายองค์
  1. 1 โครินธ์ 15:3-4 พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เช่นกันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า และทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ซึ่งเสด็จมาในโลกเพื่อตายบนไม้กางเขนไถ่บาปของเรา
   1. ฮีบรู 1:8, ยอห์น 10:30 พระคัมภีร์ได้สำแดงให้เราเห็นถึงพระเจ้าองค์เดียวในสามพระภาค นั่นคือ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และ พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์
   2. อพยพ 20:3 เราต้องไม่ลวงตนเองในความคิดว่ามีพระเจ้าหลายองค์ หรือ มีหนทางมากมายที่สามารถนำพาเราไปสวรรค์ได้
  2. ยอห์น 8:44 ,สดุดี 86:10 เราอาศัยอยู่ในโลกที่พยายามบอกเราเสมอว่ามีพระเจ้าหลายองค์ หรือสอนเราว่าไม่มีสิ่งใดถูกหรือผิด แม้แต่สอนเราว่าไม่มีสวรรค์และนรก หรือ สอนเราว่าไม่มีสิ่งใดที่แน่นอน ซึ่งทั้งหมดนี้คือการโกหก
 2. โรม 10:14 บางคนมีความคิดที่ผิดในเรื่องที่ว่าพระเจ้าคือผู้ใด เนื่องจากว่าพวกเขาไม่เคยถูกสอนในเรื่องของความจริงนี้ ในขณะที่บางคนก็ถูกซาตานหลอกลวงได้ง่ายๆ
  1. เอเฟซัส 4:15 ,มัทธิว 5:14 มันเป็นงานของเราผู้เป็นคริสเตียนที่จะบอกความจริงว่าพระเจ้าคือผู้ใดด้วยความรัก ไม่ใช่ด้วยความหยาบคาย แต่เราก็ไม่สามารถปิดบังความเชื่อของเราได้
   1. 1 เปโตร 1:15-16 เราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อว่าคนจะเห็นพระคริสต์ในชีวิตเรา เมื่อเขาเห็นความแตกต่าง เราจำเป็นต้องบอกเขาถึงเหตุผลว่าทำไม
   2. 2 โครินธ์ 5:7 , โรม 1:17 มีหลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าที่เราสามารถเรียนรู้ได้ แต่หลายอย่างของพระเจ้าก็เป็นเรื่องลึกลับ ซึ่งเราต้องเดินด้วยความเชื่อ
  2. โรม 10:9-10 วิธีที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าคือผู้ใด คือเราต้องกลับใจจากบาปของเรา และรับเอาพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด จากจุดนี้เองเราจะโตขึ้นในการเดินกับพระเจ้า

อภิปราย

 1. ทำไมเราถึงรู้สึกว่ามีคนจำนวนมากที่เขาเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์ , เชื่อว่าไม่มีถูกไม่มีผิด , เชื่อว่าไม่มีสวรรค์หรือนรก และเชื่อว่าไม่มีอะไรที่แน่นอน?
 2. เรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราต้องตอบสนองต่อคนที่เชื่อในพระเจ้าอื่น หรือ คนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า?
 3. เรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราพูดเกี่ยวกับความจริงเรื่องพระเจ้าด้วยความรัก เราสามารถจะยกตัวอย่างถึงคำจำกัดความว่าพระเจ้าคือผู้ใดได้หรือไม่?
 4. เรารู้สึกอย่างไรถ้าคนจะฟังสิ่งที่เราได้กล่าวเกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น ถ้าที่เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมากกว่าที่เราเป็นคนหน้าซื่อใจคด? ทำไมถึงคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญ

จบ : อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์ หลังจากนั้นอธิษฐานเพื่อผู้มีความคิดว่าพระเจ้าคือผู้ใดอย่างไม่ถูกต้อง สุดท้ายเสนอหัวข้ออธิษฐานร่วมกัน