“เขา้ ถงึ โลก”

“ บาปและผลทต่ี ามมา“

บทนํา: สงิ่ ทค่ี ณุ อยากทําจรงิ ๆ เมอื่ การระบาดของไวรัสโคโรน่าผา่ นพน้ ไปคอื อะไร? บทเรยี น

 1. ยากอบ 1:15 “บาปทําใหเ้ กดิ ความตาย” ในทกุ ประเทศ ทกุ วัฒนธรรม ในทกุ สว่ นของโลก ปัญหาของ บาปกเ็ หมอื นกัน!
  1. สภุ าษติ 14:12 รอบตัวเรา เราเห็นผคู ้ นดนิ้ รนกับความบาปและผลของมัน เชน่ การเสพตดิ ภาวะซมึ เศรา้ ความวปิ รติ การลว่ งละเมดิ ความรุนแรง การฆาตกรรม ความเกลยี ดชงั และราคะ
   1. โรม 3:23 คนรอบขา้ งเรา สญุ หาย พังทลาย ตามหา ตาย ตามหาคาํ ตอบ
   2. โครนิทร์4:4,ยอหน์ 8:44มารไดก้ระทําใหจ้ติใจและความคดิของคนไมเ่ชอ่ืมดืบอดดว้ย ความบาปมันหลอกลวง โกหกเขาโดยตรง กดี กันไมใ่ หเ้ ห็นวา่ บาปเป็ นบาป ทําลายชวี ติ ของพวกเขา อยา่ งสมบรู ณ์
  2. มทั ธวิ 7:13-14 พระคัมภรี บ์ อกเราวา่ ถนนสคู่ วามพนิ าศนัน้ กวา้ งใหญ่ และคนสว่ นใหญต่ าบอดเพราะมารและกําลังเดนิ ทางไปนรก
 2. สดดุ ี 111:10 นักปราชญแ์ ละนักปรชั ญา คดิ วา่ การศกึ ษาปและการเพม่ิ เตมิ ความรูค้ อื การแกไ้ ขความบาปแตน่ั่นไมไ่ดผ้ลไมม่คีนสนใจเพราะคนทวั่ไปคดิวา่ถา้พวกเขามเีงนิมากขนึ้ก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาของ บาปและผลทตี่ ามมาได้แตค่ วามจรงิ เงนิ จะไมส่ ามารถแกป้ ัญหาเรอื่ งบาปได้
  1. โรม 6:23 คนอน่ื คดิ วา่ ศาสนาอสิ ลาม ศาสนาฮนิ ดู หรอื ศาสนาอนื่ ๆ เป็นวธิ แี กป้ ัญหาความบาป แต่ นั่นไมไ่ดผ้ลในขณะทค่ีนอน่ืๆคดิวา่มากกวา่บาปคอืการทําความบาปทพ่ียายามกลบความซมึเศรา้และความ วา่ งเปลา่ ดว้ ยยาเสพตดิ แอลกอฮอล์ หรอื การกระทําหลายอยา่ งทวี่ ปิ รติ
   1. มทั ธวิ 15:14 พระคัมภรี อ์ ธบิ ายความพยายามเหลา่ นใ้ี นการแกไ้ ขปัญหาความบาปโดยปราศจาก พระเจา้ วา่ เป็นเหมอื นคนตาบอดนําคนตาบอด
   2. ยอหน์ 14:6, 1 ยอหน์ 2:2 ทางออกเดยี วสาํ หรับปัญหาความบาปทวั่ โลกคอื พระเยซ!ูชวี ติ มเี หตผุ ลก็ตอ่ เมอ่ื เราอยใู่ นความสมั พันธท์ ถ่ี กู ตอ้ งกับพระเจา้ !
  2. เฉลยธรรมบญั ญตัิ30:19ถา้เราไมรู่จ้ักพระเยซใูนฐานะพระผชู้ว่ยใหร้อดเราจะมปีัญหาทไี่ม่จําเป็ นทนี่ ี่ และเราจะไปนรกชว่ั นริ ันดร์ แตเ่ มอ่ื เรารวู ้ า่ พระเยซเู ป็ นพระผชู ้ ว่ ยใหร้ อด เราจะมชี วี ติ ทดี่ ขี น้ึ ในโลกน้ีและเราไปสวรรค์ ตลอดไป!  #Reachtheworld!

บทสนทนา

 1. ผลกระทบดา้ นลบมากมายของความบาปทคี่ ณุ เห็นในโลกรอบตัวเรามอี ะไรบา้ ง?
 2. คณุ ชว่ ยยกตัวอยา่ งของผลลัพธด์ า้ นลบทบี่ าปมาสตู่ วั คณุ ไดไ้ หม?
  บทสนทนา
 3. คณุ สามารถยกตัวอยา่ งความดที เ่ี กดิ ขน้ึ ในชวี ติ ของคณุ เมอ่ื คณุ กลับใจจากบาป หันหลังใหก้ ับชวี ติ แหง่ บาปของคณุ และตดั สนิ ใจทจ่ี ะดาํ เนนิ ชวี ติ ตามมาตรฐานของพระเจา้ ?
 4. พระเจา้ เรยี กใหเ้ ราทําอะไรในฐานะครสิ เตยี นเพอ่ื ชว่ ยใหเ้ ขา้ ถงึ โลกรอบตัวเรา ทห่ี ลงทางและตายเพราะ บาป

E n d : อ ธ ษิ ฐ า น เ ผ อื ่ ผ ทู ้ ต่ ี อ้ ง ก า ร ก ล ั บ ใ จ จ า ก บ า ป แ ล ะ ย อ ม ร ั บ พ ร ะ เ ย ซ เู ป็ น พ ร ะ ผ ชู ้ ว่ ย ใ ห ร้ อ ด อ ธ ษิ ฐ า น เ ผ อ่ ื ค น ท ี ่ ตอ้ งการอทุ ศิ ชวี ติ ใหมใ่ หก้ บั พระครสิ ต์ จากนัน้ เสนอหวั ขอ้ อธษิ ฐาน